Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Kastell Advokatbyrå AB (nedan ”Kastell”) tillhandahåller sina klienter. Sveriges Advokatsamfunds väg­ledande regler om god advokatsed gäller också för Kastells tjänster.

 

 1. Tillämpning och tolkning
 • Med klient avses i dessa allmänna villkor en juridisk person eller indi­vid som lämnar ett uppdrag till Kastell. När en klient anlitar Kastell accepterar klienten sam­tidigt dessa allmänna villkor.
 • Med förbehåll för vad som sägs nedan i punkt 16.1, ska varje avvi­kelse från dessa allmänna villkor överenskommas skriftligen för att kunna göras gällande.
 • När en klient anlitar Kastell ingås ett avtal med Kastell och inte med någon enskild delägare eller annan anställd vid Kastell. Detta gäller även om klienten tagit kontakt med och har som uttryckligt eller under­förstått önskemål att upp­draget ska utföras av en eller flera särskilda in­divider. I den utsträck­ning annat inte följer av tvingande lag ska där­för ingen individ eller juridisk per­son som arbetar för eller anlitas av Kastell eller har annan anknytning till Kastell ha något individuellt an­svar gentemot Kastells klienter.
 • När det i dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) i uppdrags­brev talas om ”tjänst”, avses juridisk rådgiv­ning såväl som andra tjänster som utförs av Kastell, och när det talas om ”uppdrag”, omfattas samtliga delar och aspekter och det även om det inbegriper flera juridiska eller fysiska personer, innefattar flera instruktioner (meddelande vid ett och samma eller vid olika till­fällen), hanteras av flera team inom Kas­tell, avser flera rätts­områden eller om separata fakturor ställs ut eller om Kastell företräder flera juridiska eller fysiska personer.
 • Alla Kastells delägare och andra personer som arbetar för eller anli­tas av Kastell omfattas av dessa allmänna villkor.
 1. Identifiering, personuppgifter och skyldigheter att informera myndig­heter
 • Enligt lag måste Kastell kontrollera en klients identitet och ägarförhål­landen samt informera sig om upp­draget och i vissa fall om medel och andra tillgångars ursprung och det­ta i regel innan uppdraget påbörjas. Kastell kan därför komma att be om den information som Kastell bedö­mer vara nödvändig för att Kastell ska kunna fullgöra denna skyldig­het. Sådan information kan omfatta bolagshandlingar, identitetshand­lingar och dokumentation utvisan­de varifrån medel och andra till­gångar kommer. Kastell kan även komma att hämta information från andra källor, såsom exempelvis databaser. All informa­tion och do­kumentation som Kastell inhämtat i samband med dessa kontroller kommer Kastell att behålla.
 • Kastell är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag och upp­dragsförfrågningar. Dessa person­uppgifter kan komma att komplet­teras genom att vi inhämtar uppgif­ter från privata eller offentliga regis­ter eller andra externa källor. Per­sonuppgifterna behandlar vi i sam­band med utvärdering av om vi kan acceptera uppdraget samt för administrering och utförandet av uppdraget. Den lagliga grunden för denna behandling är att de är nödvändiga för att fullgöra avtal med klienter samt för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger oss enligt lag, t.ex. de som beskrivs i denna punkt 2. I tillägg kan vi komma att använda upp­gif­terna för marknadsföringsändamål (inbjudningar till seminarier och andra event), affärs- och metod­utveckling, marknadsanalys, stati­stik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas för dessa ändamål behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Vi behandlar i huvudsak följande kategorier av personuppgifter: namn, email­adresser, titlar, foton, betal­korts­nummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgif­ter. När en klient anlitar Kastell sam­tycker klienten samtidigt till att Kas­tell behandlar klientens, dess före­trädares och dess verkliga huvud­mäns personuppgifter (inklu­sive dem som vi inhämtat från pri­vata eller offentliga register eller andra externa källor) även för marknads­föringsändamål. Klienten ansvarar för att samt­liga berörda accepterar att så sker. Klienter kan när som helst invända mot Kastells behand­ling av personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla person­uppgifterna eller inhämta nya, under förutsättning att det inte be­hövs för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal, det advo­katetiska regelverket eller lag. En återkallelse kan innebära att vi inte längre kan fullgöra de skyldigheter vi har till klienten. Personupp­gif­terna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Kastell enligt Vägledande regler för god advokat­sed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur samt beaktande av att rättsliga efterspel kopplade till något av våra uppdrag skulle kunna uppkomma. Uppgifter som behand­las i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid om tio år efter den senaste kontakten. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncernbolag i syfte att utföra jävs- och penning­tvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursalloke­ring. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokat­byrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nöd­vändigt för att tillvarata dina rättig­heter, (iii) om det är nödvän­digt för att vi skall fullgöra lagstad­gad skyl­dighet eller efterkomma myndig­hetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi an­litar utom­stående tjänsteleveran­tö­rer som ut­för uppdrag för vår räk­ning. Uppgif­terna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndig­heter, motparter och motparts­om­bud om det är nöd­vändigt för att tillvarata dina rättig­heter. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekre­tessavtal samt säkerställer att personuppgif­terna behandlas på ett betryggande sätt. Önskar klienten information om vilka personuppgif­ter Kastell behand­lar, vill ha tillgång till, rätta, radera personuppgifter, eller be­gränsa eller invända mot behand­lingen eller vill flytta klientens per­sonuppgifter (dataportabilitet) eller har andra frågor om Kastells be­handling av personupp­gifter ska klienten kontakta Kastell på sätt som anges nedan i punkt 12.1 eller genom mail till personuppgifter@
  se. Klienten har rätt att motsätta sig att vi använder personuppgifter för direktmark­nadsföring och att inge klagomål till Datainspektionen.
 • Om Kastell misstänker att en klient gör sig skyldig till penningtvätt eller finansiering av terrorism är Kastell skyldigt att avstå från att anta ett uppdrag eller om det redan på­börjats omedelbart frånträda det. Kastell är också enligt lag skyldigt att anmäla sina misstankar till Finanspolisen och är förbjudet att underrätta klienten om sina miss­tankar liksom om att anmälan till Finanspolisen har gjorts eller kan komma att göras.
 • Kastell är skyldigt enligt lag att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om klientens momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som levererats till en klient. Genom att anlita Kas­tell samtycker klienten till att Kastell i enlighet med aktuella reg­ler läm­nar sådan information till skatte­myndig­he­terna.
 • Kastell kan inte hållas ansvariga för skada som en klient förorsakats direkt eller indirekt till följd av att Kastell iakttagit sina skyldigheter som beskrivits ovan i punkterna 2.1 till och med 2.4.

 

 1. Befogenheter

När en klient anlitar Kastell ger klienten Kastell därigenom rätt att, vidta de åtgärder som Kastell anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget såvida klienten inte meddelar Kastell annat. Exem­pelvis ska Kastell ha rätt att för klientens räkning anlita andra råd­givare och fackmän och även på annat sätt ådra klienten skäliga kostnader. Om Kastell anlitar andra rådgivare och fackmän kan Kastell begära att klienten kontrakterar dem direkt och därigenom påtar sig ett direkt betalningsansvar för de­ras arvo­den och kostnader.

 1. Team och tjänster
 • För varje uppdrag har en av Kastells delägare huvudansvaret (klientansvarig delägare) för till­han­dahållandet av Kastells tjänst­er. Klientansvarig delägare ansva­rar för att utse de jurister och annan personal som ska behövs för att säkerställa att uppdraget utförs på ett ändamålsenligt sätt. I början av ett uppdrag kan klientansvarig del­ägare komma att ställa ut ett upp­dragsbrev på omfattningen av upp­draget som bland annat hän­visar till dessa allmänna villkor.
 • Kastells tjänster anpassas efter för­hållandena i det enskilda upp­dra­get, de fakta som presenteras för Kastell samt de instruktioner klien­ten ger Kastell. Klienten kan därför inte förlita sig på ett råd lämnat för ett uppdrag i samband med någon annan angelägenhet eller för att använda det för annat ändamål än det uppdrag för vilket det lämna­des.
 1. Marknadsmissbruksdirekti­vet

Kastell förväntar sig att klienten underrättar Kastell när klienten vill att Kastell ska upprätta och föra en insiderförteckning i syfte att klien­ten ska uppfylla sina förpliktelser enligt marknadsmiss­bruksdirektivet (2003/6/EG) och underliggande regler (gemensamt ”MAR”). Om en klient begär ett exemplar av insider­förteckningen, kommer Kastell att överlämna den till klienten så snart som möjligt efter begäran under förutsättning att begäran inkommer inom fem år och en dag från det att förteck­ningen upprättades eller date­rades. Det åligger klienten att hålla insiderförteckningen konfi­dentiell och att endast använda den för att uppfylla dennes förpliktelser enligt MAR.

 1. Kommunikation
 • En klient kan bestämma hur kom­mu­nikation ska ske i samband med ett visst uppdrag genom att ge in­struk­tioner om detta till upp­drags­ansvarig delägare. Om en klient inte gett särskilda instruk­tioner kommu­nicerar Kastell med klient och andra som är invol­verade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via internet och e-post. Även om internet och e-post är effektiva sätt att kommunicera på, innebär de risker ur säkerhets- och sekretess­synpunkt. Kastell påtar sig inget ansvar för dessa risker.
 • Kastells spam- och virusfilter lik­som andra säkerhetsanord­ningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. En klient bör därför följa upp viktig e-post via telefon för att säker­ställa att den kommit fram.

 

 1. Immateriella rättigheter

Upphovsrätt och andra immate­riella rättigheter till de arbets­resul­tat Kastell genererar i ett uppdrag tillhör Kastell men klienten har rätt att använda resultaten för de ända­mål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbets­resultat som genererats av Kastell ges allmän spridning eller använ­das för marknadsförings­ända­mål.

 

 1. Sekretess och utlämnade av infor­mation
 • Kastell skyddar på lämpligt sätt och i enlighet med god advokatsed den information klienten lämnar till Kastell. I vissa fall åligger det emel­lertid enligt lag Kastell att lämna ut viss sådan information. Härutöver tillåter god advokatsed att Kastell lämnar ut sådan information i vissa situationer.
 • I de fall Kastell utför ett uppdrag för fler än en klient, har Kastell rätt att lämna ut material och annan infor­mation som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har Kastell dessutom en advo­kat­etisk skyldighet att delge de andra klienterna sådant material och information.
 • Om Kastell i och för ett uppdrag anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Kastell rätt att lämna ut sådant material och annan information som Kastell an­ser kan vara relevant för att råd­givaren eller fackmannen ska kun­na lämna råd till eller utföra andra tjänster åt klienten. Detsam­ma gäller sådant material och annan information som Kastell erhållit till följd av de kontroller och verifie­ringar som Kastell utfört enligt punkten 2 med under­punkter.
 • När ett uppdrag blivit allmänt känt har Kastell rätt att i sin mark­nads­föring och på sin webbplats lämna infor­mation om Kastells delaktighet i ärendet och andra redan allmänt kända uppgifter om det.

 

 1. Arvoden och kostnader
 • Kastell har rätt till skäligt arvode för sitt arbete, bestämt enligt nedan, jämte mervärdesskatt i de fall Kas­tell är skyldigt att debitera så­dan.
 • Om inte annat avtalats bestäms Kastells arvode i enlighet med god advokatsed med beaktande av faktorer som exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skick­lighet, erfaren­het och de re­surser som uppdraget krävt, de vär­den som uppdraget rör, even­tuella risker för Kastell, tidspress och uppnått resultat.
 • Om det är möjligt kan Kastell inför ett uppdrag och på klients begäran göra en uppskattning av vad Kas­tells arvode och kostnader kan komma att uppgå till och även löpande hålla klienten underrättad om det upparbetade arvodet och uppkomna kostnader i uppdraget. En uppskattning är baserad på den information som Kastell har tillgång till vid tidpunkten för uppskatt­ning­en och är inte någon offert om fast pris.
 • På klients begäran kan Kastell god­ta andra arvodesarrangemang som t.ex. fast arvode eller arvodes­tak.

Utöver arvoden kan Kastell kräva ersättning för sina faktiska kost­na­der som resor och andra utgifter. Om utlägg görs i annan valuta än svenska kronor har Kastell rätt till kompen­sation för eventuella valu­takurs­förändringar mellan faktura- och betalningsdatum.

10. Fakturering och betalning

 • I regel fakturerar Kastell sina klien­ter månadsvis. Istället för att fak­tu­rera nedlagt arbete under den tids­period som anges på fakturan kan Kastell istället ställa ut en faktura a conto. En a conto-faktura anger ett belopp som ska betalas för arbete i uppdraget i avvaktan på slutlig fak­tura. Efter a conto fakturering faktu­rerar Kastell en slutlig faktura vari anges den totala kostnaden för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det som fakturerats och betalats a conto.
 • I vissa fall kommer Kastell att be­gära betalning i förskott. En sådan begäran är ingen upp­skattning av Kastells arvode eller kostnader. Förskotts­betalade medel depone­ras på ett klient­medelskonto av­skilda från Kastells egna medel. Kastell kan sedan använda sådana medel för betal­ning av Kastells fakturor.
 • Varje faktura anger förfallodag (nor­malt sett infaller förfallodagen inte tidigare än 30 dagar från fak­tura­datum). Vid utebliven betal­ning debi­teras dröjsmålsränta efter den ränte­sats som gäller enligt ränte­lagen från förfallo­dagen till dess att betalningen är mottagen.
 • I domstolsprocesser och skiljeför­faranden kan den förlorande part­en åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (in­klu­sive advokatarvoden), helt eller delvis. Det är dock inte säkert att den förlorande parten åläggs att betala den vinnande partens samt­liga rättegångs­kostnader. Oavsett om en klient är vinnande eller för­lorande part måste klienten emel­lertid erlägga betal­ning för de tjäns­ter Kastell utfört och för de kost­na­der Kastell haft i samband med att Kastell företrätt en klient i en dom­stolsprocess eller ett skiljeför­faran­de.
 • Om Kastells arvode och kostnader ska finansieras genom att en klient tar i anspråk en rättsskyddsför­säk­ring och försäkringen inte täcker hela Kastells arvode och kostnader måste klienten betala överstigande belopp.
 • Om en klient ber Kastell att adres­sera en faktura till någon annan kan Kastell komma att acceptera detta. Detta gäller dock endast under för­utsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag eller god advokat­sed, att identiteten och andra förhållanden som anges i punkt 2 med underpunkter har be­kräftats med avseende på faktu­ra­mottaga­ren och att klienten åtar sig att, om Kastell så begär, ome­del­bart betala belopp som faktura­mottagaren inte betalat på för­fallo­dagen. Något klientförhållande mellan Kastell och fakturamottaga­ren upp­kommer inte i sådana fall.
 • Vid utebliven betalning har Kastell rätt att omedelbart avträda upp­dra­get vilket normalt sker först efter en skriftlig betalningspåmin­nelse.

 

11. Ansvar och ansvarsbegräns­ningar

 • Kastells ansvar för skada som vål­las klient till följd av fel, försum­melse eller avtalsbrott från Kastells sida är per uppdrag begränsat till femtio miljoner svenska kronor eller, om Kastells arvode i det aktuella upp­draget under­stiger en miljon svens­ka kronor, fem miljoner svenska kronor.
 • Kastells ansvar ska nedsättas med belopp som en klient kan erhålla ur försäkring som klient har tecknat eller annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en ska­deslös­hets­förbindelse som klienten ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäk­ringsvillkoren eller vill­koren enligt avtalet eller skades­löshets­förbin­delsen och att klientens rättigheter enligt för­säkringen, avtal eller ska­des­löshetsförbindelsen inte in­skränks.
 • Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Kastell (oavsett om Kastell anlitat dem eller om klienten kontrakterat dem direkt). Kastell ansvarar således inte för andra rådgivare och fack­män, varken för valet av dem eller för att Kastell rekommen­derat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oav­sett om de rapporterar till Kastell eller till klienten.
 • Om klienten har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvars­begränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fack­man, ska Kastells ansvar reduceras med det belopp som Kastell hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackman­nen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begrän­sats (och oav­sett om rådgivaren eller fackman­nen skulle ha varit förmögen att betala beloppet till Kastell eller inte).
 • Kastell ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att klien­ten använt Kastells arbets­resultat eller råd i något annat samman­hang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestäm­mel­serna i punkt 11.8 nedan, ansvarar Kastell inte för skada som drabbat tredje man genom att klienten använt sig av Kastells arbets­resultat eller råd.
 • Kastell tillhandahåller inte skatte­råd­givning. Kastell ansvarar därför inte för skada som klienten vållas genom att, som en konsekvens av de tjänster Kastell tillhandahållit, påförts eller riskera att påföras skatt eller skattetillägg.
 • Kastell ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omstän­dig­heter utanför Kastells kontroll som Kastell skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för upp­dragets antagande och vars följder Kastell inte heller skäligen kunde ha undvikit eller över­vunnit.
 • Om Kastell på klientens begäran medger att en utomstående person får förlita sig på Kastells arbets­resultat eller råd ska detta inte med­föra att Kastells ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Kastells nackdel. Kastell kan hållas ansvariga i för­hållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträck­ning som Kastell kan hållas ansva­riga gentemot klienten. Belopp som Kastell kan komma att vara skyl­diga att utge till en sådan utom­stående person, ska i mot­svarande mån reducera Kastells ansvar i förhållande till klienten och vice versa. Något klientförhållande mel­lan Kastell och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall Kastell på klients begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

12. Förfarande vid klagomål och krav

 • Om en klient av något skäl är miss­nöjd med Kastells tjänster och vill framställa klagomål, bör klienten meddela klientansvarig delägare detta så snart som möjligt. Alterna­tivt kan klienten kontakta Kastells VD (kontaktdetaljer finns på Kas­tells webbplats www.kastelladvo­katbyra.se under fliken ”Kontakt­uppgifter”).
 • Krav ska framställas till Kastells VD (kontaktuppgifter finns på Kastells webbplats www.kastell­advokat­byra.se under fliken ”Kontakt­upp­gifter”) inom 60 dagar från det att klienten fått kännedom eller borde ha fått kännedom om de omstän­digheter som ligger till grund för kravet. Görs inte detta förlorar klienten rätten att framställa krav. Rätten att framställa krav förfaller (kravet preskriberas) om inte krav fram­ställts inom tjugofyra månader efter dateringen för Kastells sista faktura avseende det uppdrag till vilket kravet hänför sig.
 • Om klientens krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot klienten, ska Kastell eller Kastells försäkrings­givare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning förut­satt att Kastell – med beaktande av de ansvars­begräns­ningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämp­ligt) uppdragsbrevet – håller klienten skadeslös. Om klienten bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Kastells samtyckte, ska Kas­tell inte ha något ansvar för kravet.
 • Om Kastell eller Kastells försäk­ringsgivare utbetalar ersättning till klienten med anledning av klien­tens krav ska klienten, som villkor för utbetalningen, till Kastell eller Kastells försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller över­lå­telse.

 

13. Ansvarsförsäkring

Kastell upprätthåller ansvarsför­säkringar i tillägg till Sveriges advo­katsamfunds obligatoriska an­svarsförsäkring.

14. Uppdragets upphörande

 • En klient kan när som helst avsluta sitt samarbete med Kastell genom att skriftligen begära att Kastell frånträder uppdraget. Klienten måste i sådant fall ändå betala för de tjänster Kastell utfört och för de kostnader Kastell haft före det att uppdraget upphörde.
 • Lag och god advokatsed anger under vilka omständigheter Kastell har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otill­freds­ställande klientidentifi­ka­tion, miss­tankar om penning­tvätt eller finan­siering av terro­rism, in­tres­se­konflikt, utebliven betalning, bris­tande instruk­tioner eller bristan­de förtroende mellan Kastell och (den potentiella) klienten. Om Kas­tell frånträder ett uppdrag, måste klien­ten ändå betala för de tjänster Kastell utfört och för de kostnader Kastell haft före frånträ­dandet. Under alla omständigheter upphör ett uppdrag när det fullgjorts.

15. Arkivering

 • Efter att ett uppdrag slutförts eller upphör arkiverar Kastell (på Kas­tells kontor eller hos tredje man och i pappers- eller elektro­nisk form) i huvudsak alla hand­lingar och arbets­resultat som ansamlats och genererats i upp­draget. Handling­arna kommer att hållas arkiverade under den period som enligt Kas­tells uppfattning är påkallat med hänsyn till upp­dragets art, dock aldrig under kortare tid än vad som följer av lag eller god advokatsed.
 • Kastell är skyldigt att arkivera i stort sett alla handlingar och arbets­resultat som ansamlats eller gene­rerats i ett uppdrag. Kastell kan därför inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att göra och behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat in­nan arkiverings­perioden löpt ut.

16. Ändringar, företräde och språk­versioner

 • Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av Kastell. Den gällande versionen finns alltid publicerad på vår webb­plats kastelladvokatbyra.se. Förändringar i de allmänna villko­ren gäller i förhållande till uppdrag som påbörjas endast efter det att den förändrade versionen lagts ut på Kastells webbplats.
 • Om ett uppdragsbrev har tillställts klienten i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i brevet äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren i brevet och de allmänna villkoren är oförenliga med varandra.
 • Dessa allmänna villkor har upprät­tats på svenska och engelska. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

17. Tillämplig lag och tvistlösning

 • Dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbrevet och samtliga frågeställningar med an­ledning av dem, Kastells uppdrag och Kastells tjänster ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.
 • Tvist med anledning av dessa all­männa villkor, uppdragsbrevet (om tillämpligt), Kastells uppdrag eller Kastells tjänster, ska slutligt avgö­ras genom skiljedom enligt Skilje­domsregler för Stockholms Han­delskammares Skiljedomsinstitut. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det språk som ska an­vändas är svenska, om Kastell och klienten inte enas om att istället an­vända engelska.
 • Skiljeförfarandet som påkallats med hänvisning till punkt 17.2 ovan samt information som framkommer under förfarande liksom beslut eller skilje­dom som meddelas med an­ledning av förfarandet omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgi­van­de föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan infor­ma­tion för att bevara sin rätt i för­hål­lande till den andre parten eller till en försäk­ringsgivare eller om så­dan skyldig­het föreligger enligt tvingande lag eller regelverk för emittenter eller liknande.
 • Oavsett vad som sägs i punkt 17.2 ovan, har Kastell rätt att ansöka om betalningsföreläggande och väcka talan angående klar och förfallen fordran i domstolar som har juris­diktion över klienten eller någon av klientens tillgångar.