Personuppgiftsbehandling

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Kastell är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner leverantörer, organisationer, myndigheter och företag som vi erhåller i samband meddrivandet av vår verksamhet. Detsamma gäller för sådana personuppgifter vi erhåller om besökare när vi anordnar seminarier och liknande event. (Vi har tagit fram ett särskilt informationsdokument som avser vår behandling av personuppgifter tillhöriga klientpersoner hos klienter vilket utgör huvuddelen av Kastells personuppgiftsbehandling).

Vi behandlar uppgifterna för att kunna fullgöra och administrera leverantörsavtal, uppdrag att ge seminarier, för fakturerings- och redovisningsändamål samt för marknadsföringsändamål. Uppgifterna som behandlas för att fullgöra avtal behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att fullgöra avtal och förpliktelser som följer av lag.

Uppgifterna som används marknadsföringsändamål, behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Kastells utgångspunkt är att behålla dina personuppgifter endast så länge vi behöver dem för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal eller lag med beaktande av att rättsliga efterspel kopplade till något av våra avtal skulle kunna uppkomma. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid upp till två år efter den senaste kontakten.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kastell om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kastell överför inte personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss på personuppgifter@kastelladvokatbyra.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är advokatfirman Kastell Advokatbyrå AB, 556811-6494, Stureplan 13, Box 7169, 103 88 Stockholm, telefon 08-459 12 40, www.kastelladvokatbyra.se, info@kastelladvokatbyra.se

 

Kontaktpersoner hos klienter

Kastell är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner hos klienter vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att de är nödvändiga för att fullgöra uppdraget med klienten (avtal) och/ eller intresseavvägning och/eller fullgöra förpliktelse som följer av lag.

Uppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål, affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråns olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Kastell enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid upp till två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Kastell om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) (www.imy.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kastell överför inte personuppgifter till tredje land.

Kontakta oss på personuppgifter@kastelladvokatbyra.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är advokatfirman Kastell Advokatbyrå AB, 556811-6494, Stureplan 13, Box 7169, 103 88 Stockholm, telefon 08-459 12 40, www.kastelladvokatbyra.se, info@kastelladvokatbyra.se