Kastell tillhandahåller rådgivning inom alla delar av konkurrensrätten och EU-rätten, inklusive statligt stöd. Kastells advokater har varit ombud i flera av de största konkurrensrättsliga processerna i Sverige och företräder regelmässigt klienter inför såväl svenska myndigheter som Europeiska kommissionen. 

 • Tvister – Kastell företräder klienter i alla typer av mål inom det konkurrensrättsliga området. Teamet har varit involverade i ett flertal av de senaste årens största konkurrensrättsprocesser.   
 • Företagskoncentrationer – Kastell är en ofta anlitad rådgivare i koncentrationsärenden och hanterar förvärvsprövningar inför såväl Konkurrensverket som Europeiska kommissionen. Kastell rådger dessutom under förstudiefasen där prissättning av den konkurrensrättsliga risken är central. 
 • Compliance-program och gryningsräder – Kastell tar fram compliance-progam med fokus på de frågor som är mest centrala för just ditt företag. Kastell erbjuder även stöd för att företag ska vara fullt ut förberedda vid en gryningsräd genom tjänster som gryningsrädmanualer och mock dawn raids. Teamet har stor erfarenhet av hur gryningsräder fungerar i praktiken – såväl när Europeiska kommissionen som Konkurrensverket genomför dem. 
 • Statligt stöd – Kastell rådger företag och myndigheter i statstödsrättsliga ärenden och har varit ombud i ett flertal i statsstödsärenden inför Europeiska kommissionen. Kastell ger råd vid utformningen av statligt stöd och under genomförandet av projekt där statligt stöd utgår. 
 • EU-rätt och regulatorisk rådgivning – Kastell anlitas ofta i komplexa EU-rättsliga ärenden där en djup förståelse av det EU-rättsliga regelsystemet är en förutsättning. Kastell ger dessutom råd inom regulatoriska områden som har en grund i konkurrensrättsliga problemställningar såsom PSD2, spelfrågor, MiFID2, energi- och telekomregulatoriska frågor samt geoblockering. 

Kastell arbetar med alla former av tvistlösningsärenden. Främst agerar vi ombud i skiljeförfaranden, såväl svenska som internationella, och i domstolsprocesser. Inte sällan är vi inblandade i högprofilerade mål – Kastells advokater har t.ex. agerat som ombud i dispenserade mål i Högsta domstolen vid mer än 25 tillfällen. Några av Kastells advokater är också ofta anlitade som skiljemän.

 • Avtalstvister och andra kommersiella tvister – Kastells advokater hanterar tvister rörande så gott som alla avtalstyper. Förutom avtalsrätten står andra centrala rättsområden som köprätt, aktiebolagsrätt och skadeståndsrätt ofta i fokus i våra ärenden. Flera av Kastells advokater är regelbundet anlitade som föreläsare inom dessa områden. 
 • Konsultansvarstvister – Kastells advokater har ett särskilt fokus på tvister kopplade till rådgivares skadeståndsansvar. Kastell har varit ombud i flera mycket omfattande mål på det området, inklusive några av de senaste årens största processer i sitt slag. Vi har företrätt bl.a. revisorer/revisionsfirmor och advokater/advokatfirmor. Likaså hanterar vi återkommande ärenden angående aktiebolagsrättsligt ställföreträdaransvar av olika slag. 
 • Regulatoriska tvister – Kastell är ofta anlitat i tvister med någon form av regulatorisk bakgrund. Vi har särskild erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden inom telekom-, energi-, läkemedels- och finansbranschen. 
 • Immaterialrättsliga tvister – Kastell har stor erfarenhet av olika slags immaterialrättsliga tvister. Vi bistår också regelbundet i tvister rörande licensavtal och IT-leveranser.

Kastells team för offentlig upphandling består av några av Sveriges ledande advokater inom detta rättsområde. Vi ger juridisk rådgivning i alla frågor inom offentlig upphandling. Vår rådgivning är rak och enkel och bygger på att klientens affärsnytta alltid sätts i första rummet. Vår mångåriga erfarenhet av upphandlingsrelaterade ärenden gör att vi kan hantera frågeställningar och korta tidsfrister effektivt och på bästa sätt. 

Verksamheten har två huvudsakliga inriktningar:

 • Ombud i upphandlingsrelaterade domstolsprocesser och skiljeförfaranden
 • Biträde i upphandlingsförfaranden och löpande rådgivning

UPPHANDLINGSRELATERADE DOMSTOLSPROCESSER OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Vår övertygelse är att framgång i upphandlingsrelaterade domstolsprocesser och skiljeförfaranden inte enbart kräver upphandlingsrättslig spetskompetens utan även processrättslig sådan. Kastells upphandlingsteam kombinerar djupa kunskaper i de materiella upphandlingsreglerna med processrättslig spetskompetens och är känt för sin skicklighet och erfarenhet inom detta specialistområde. Detta gör oss unika. Vi vågar påstå att vi är bland de främsta processadvokaterna inom offentlig upphandling i Sverige.

Förvaltningsprocess – Överprövningar av upphandlingar och avtals giltighet

Med den unika kombinationen av expertis inom både upphandlingsrätt och processrätt har Kastells advokater kompetens att framgångsrikt hantera överprövningar av upphandlingar inom praktiskt taget alla branscher och överprövningar av avtals giltighet. Kastells advokater har under åren varit ombud i väl över 100 upphandlingsmål, varav många avsett stora och komplexa upphandlingar. 

Civilprocess – Tvister om skadestånd enligt LOU och LUF och avtalstvister med upphandlingsrättslig anknytning

Kastells processrättsliga specialistkompetens gör att Kastells advokater återkommande anlitas i frågor om skadestånd till följd av överträdelser av upphandlingsreglerna. Kastells advokater har omfattande erfarenhet av tvister i allmän domstol vilket tillsammans med skicklighet inom upphandlingsrätt gör att vårt team tillhör det ledande skiktet av ombud i tvister om skadestånd enligt LOU och LUF.    

Kastells advokater anlitas även regelbundet som ombud i ärenden som rör tolkning och tillämpning av avtal som ingåtts efter offentlig upphandling. Kastells erfarenhet inom upphandlingsområdet gör att vi har djup insikt i de särskilda frågeställningar som vanligen uppkommer vid t.ex. avtalstvister med upphandlingsrättslig anknytning inför domstol och skiljenämnd.

UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH LÖPANDE RÅDGIVNING

Vid sidan av domstolsprocesser har vi lång erfarenhet av att biträda såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer i samband med upphandlingsförfaranden, bl.a. några av Sverige mest komplexa upphandlingar. På beställarsidan bistår vi t.ex. med framtagande av upphandlingsdokumentation, inklusive utkast till avtal, förhandlingsstöd m.m. På leverantörssidan bistår vi med riskanalyser, granskning av förfrågningsunderlag och anbud, förhandlingar m.m. Vårt team kan agera som juridiskt bollplank under processen eller ta en mer drivande roll i arbetet om klienten önskar det. Gemensamt för vår rådgivning är att vi vill vara en proaktiv del genom hela upphandlingsförfarandet och bidra till att maximera våra klienters chanser att göra en så bra affär som möjligt.

Kastell tillhandahåller rådgivning inom alla delar av konkurrensrätten och EU-rätten, inklusive statligt stöd. Kastells advokater har varit ombud i flera av de största konkurrensrättsliga processerna i Sverige och företräder regelmässigt klienter inför såväl svenska myndigheter som Europeiska kommissionen. 

 • Tvister – Kastell företräder klienter i alla typer av mål inom det konkurrensrättsliga området. Teamet har varit involverade i ett flertal av de senaste årens största konkurrensrättsprocesser.   
 • Företagskoncentrationer – Kastell är en ofta anlitad rådgivare i koncentrationsärenden och hanterar förvärvsprövningar inför såväl Konkurrensverket som Europeiska kommissionen. Kastell rådger dessutom under förstudiefasen där prissättning av den konkurrensrättsliga risken är central. 
 • Compliance-program och gryningsräder – Kastell tar fram compliance-progam med fokus på de frågor som är mest centrala för just ditt företag. Kastell erbjuder även stöd för att företag ska vara fullt ut förberedda vid en gryningsräd genom tjänster som gryningsrädmanualer och mock dawn raids. Teamet har stor erfarenhet av hur gryningsräder fungerar i praktiken – såväl när Europeiska kommissionen som Konkurrensverket genomför dem. 
 • Statligt stöd – Kastell rådger företag och myndigheter i statstödsrättsliga ärenden och har varit ombud i ett flertal i statsstödsärenden inför Europeiska kommissionen. Kastell ger råd vid utformningen av statligt stöd och under genomförandet av projekt där statligt stöd utgår. 
 • EU-rätt och regulatorisk rådgivning – Kastell anlitas ofta i komplexa EU-rättsliga ärenden där en djup förståelse av det EU-rättsliga regelsystemet är en förutsättning. Kastell ger dessutom råd inom regulatoriska områden som har en grund i konkurrensrättsliga problemställningar såsom PSD2, spelfrågor, MiFID2, energi- och telekomregulatoriska frågor samt geoblockering. 

Kastell arbetar med alla former av tvistlösningsärenden. Främst agerar vi ombud i skiljeförfaranden, såväl svenska som internationella, och i domstolsprocesser. Inte sällan är vi inblandade i högprofilerade mål – Kastells advokater har t.ex. agerat som ombud i dispenserade mål i Högsta domstolen vid mer än 25 tillfällen. Några av Kastells advokater är också ofta anlitade som skiljemän.

 • Avtalstvister och andra kommersiella tvister – Kastells advokater hanterar tvister rörande så gott som alla avtalstyper. Förutom avtalsrätten står andra centrala rättsområden som köprätt, aktiebolagsrätt och skadeståndsrätt ofta i fokus i våra ärenden. Flera av Kastells advokater är regelbundet anlitade som föreläsare inom dessa områden. 
 • Konsultansvarstvister – Kastells advokater har ett särskilt fokus på tvister kopplade till rådgivares skadeståndsansvar. Kastell har varit ombud i flera mycket omfattande mål på det området, inklusive några av de senaste årens största processer i sitt slag. Vi har företrätt bl.a. revisorer/revisionsfirmor och advokater/advokatfirmor. Likaså hanterar vi återkommande ärenden angående aktiebolagsrättsligt ställföreträdaransvar av olika slag. 
 • Regulatoriska tvister – Kastell är ofta anlitat i tvister med någon form av regulatorisk bakgrund. Vi har särskild erfarenhet av att hantera denna typ av ärenden inom telekom-, energi-, läkemedels- och finansbranschen. 
 • Immaterialrättsliga tvister – Kastell har stor erfarenhet av olika slags immaterialrättsliga tvister. Vi bistår också regelbundet i tvister rörande licensavtal och IT-leveranser.

Kastells team för offentlig upphandling består av några av Sveriges ledande advokater inom detta rättsområde. Vi ger juridisk rådgivning i alla frågor inom offentlig upphandling. Vår rådgivning är rak och enkel och bygger på att klientens affärsnytta alltid sätts i första rummet. Vår mångåriga erfarenhet av upphandlingsrelaterade ärenden gör att vi kan hantera frågeställningar och korta tidsfrister effektivt och på bästa sätt. 

Verksamheten har två huvudsakliga inriktningar:

 • Ombud i upphandlingsrelaterade domstolsprocesser och skiljeförfaranden
 • Biträde i upphandlingsförfaranden och löpande rådgivning

UPPHANDLINGSRELATERADE DOMSTOLSPROCESSER OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Vår övertygelse är att framgång i upphandlingsrelaterade domstolsprocesser och skiljeförfaranden inte enbart kräver upphandlingsrättslig spetskompetens utan även processrättslig sådan. Kastells upphandlingsteam kombinerar djupa kunskaper i de materiella upphandlingsreglerna med processrättslig spetskompetens och är känt för sin skicklighet och erfarenhet inom detta specialistområde. Detta gör oss unika. Vi vågar påstå att vi är bland de främsta processadvokaterna inom offentlig upphandling i Sverige.

Förvaltningsprocess – Överprövningar av upphandlingar och avtals giltighet

Med den unika kombinationen av expertis inom både upphandlingsrätt och processrätt har Kastells advokater kompetens att framgångsrikt hantera överprövningar av upphandlingar inom praktiskt taget alla branscher och överprövningar av avtals giltighet. Kastells advokater har under åren varit ombud i väl över 100 upphandlingsmål, varav många avsett stora och komplexa upphandlingar. 

Civilprocess – Tvister om skadestånd enligt LOU och LUF och avtalstvister med upphandlingsrättslig anknytning

Kastells processrättsliga specialistkompetens gör att Kastells advokater återkommande anlitas i frågor om skadestånd till följd av överträdelser av upphandlingsreglerna. Kastells advokater har omfattande erfarenhet av tvister i allmän domstol vilket tillsammans med skicklighet inom upphandlingsrätt gör att vårt team tillhör det ledande skiktet av ombud i tvister om skadestånd enligt LOU och LUF.    

Kastells advokater anlitas även regelbundet som ombud i ärenden som rör tolkning och tillämpning av avtal som ingåtts efter offentlig upphandling. Kastells erfarenhet inom upphandlingsområdet gör att vi har djup insikt i de särskilda frågeställningar som vanligen uppkommer vid t.ex. avtalstvister med upphandlingsrättslig anknytning inför domstol och skiljenämnd.

UPPHANDLINGSFÖRFARANDEN OCH LÖPANDE RÅDGIVNING

Vid sidan av domstolsprocesser har vi lång erfarenhet av att biträda såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer i samband med upphandlingsförfaranden, bl.a. några av Sverige mest komplexa upphandlingar. På beställarsidan bistår vi t.ex. med framtagande av upphandlingsdokumentation, inklusive utkast till avtal, förhandlingsstöd m.m. På leverantörssidan bistår vi med riskanalyser, granskning av förfrågningsunderlag och anbud, förhandlingar m.m. Vårt team kan agera som juridiskt bollplank under processen eller ta en mer drivande roll i arbetet om klienten önskar det. Gemensamt för vår rådgivning är att vi vill vara en proaktiv del genom hela upphandlingsförfarandet och bidra till att maximera våra klienters chanser att göra en så bra affär som möjligt.