Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

”In addition to their top-level legal services, their lawyers are also highly appreciated among my non-legal colleagues for their great communications skills, both verbally and in writing.”-
Chambers 2021

Kastells team för offentlig upphandling ger juridisk rådgivning i alla frågor inom detta område. Vår rådgivning är rak och enkel och bygger på att klientens affärsnytta alltid sätts i första rummet. Vår mångåriga erfarenhet av upphandlingsrelaterade ärenden gör att vi kan hantera frågeställningar och korta tidsfrister effektivt och på bästa sätt. 

 

Kastells advokater kan bl.a. hjälpa till med: 

Upphandlingsrelaterade domstolsprocesser

Vår övertygelse är att framgång i upphandlingsrelaterade domstolsprocesser inte enbart kräver upphandlingsrättslig spetskompetens utan även processrättslig sådan. Kastells upphandlingsteam kombinerar djupa kunskaper i de materiella upphandlingsreglerna med processrättslig specialistkompetens. Detta gör oss unika. Vi agerar ombud i samtliga typer av upphandlingsmål:

 

  • Förvaltningsprocess – Överprövningar av upphandlingar och avtals giltighet: Kastells advokater har under åren varit ombud i långt över 100 överprövningsmål inom praktiskt taget alla branscher, varav många avsett stora och komplexa upphandlingar. 

 

  • Civilprocess – Tvister om skadestånd enligt LOU och LUF och avtalstvister med upphandlingsrättslig anknytning: Kastells processrättsliga specialistkompetens gör att Kastells advokater återkommande anlitas i frågor om skadestånd till följd av överträdelser av upphandlingsreglerna. Kastells advokater anlitas även regelbundet som ombud i tvister som rör tolkning och tillämpning av avtal som ingåtts efter offentlig upphandling.
Upphandlingsförfaranden

Vi har lång erfarenhet av att biträda såväl upphandlande myndigheter/enheter som leverantörer i samband med upphandlingsförfaranden, bl.a. några av Sveriges mest komplexa upphandlingar:

 

  • På beställarsidan bistår vi t.ex. med framtagande av upphandlingsdokumentation, inklusive utkast till avtal, förhandlingsstöd, biträde under upphandlingsprocessens gång m.m.

 

  • På leverantörssidan bistår vi med riskanalyser, granskning av upphandlingsdokument och anbud, förhandlingar m.m. 

 

Vårt team kan agera som juridiskt bollplank under processen eller ta en mer drivande roll i arbetet om klienten önskar det. Gemensamt för vår rådgivning är att vi vill vara en proaktiv del genom hela upphandlingsförfarandet och bidra till att maximera våra klienters chanser att göra en så bra affär som möjligt.

Löpande rådgivning